Smittevern i Volda-kyrkjene


Frå og med 16. april er det igjen ope for gudstenester og kyrkjelege handlingar! Vi feirar gudstenester etter oppsett plan. For alle kyrkjelege handlingar gjeld krav om to meters avstand mellom kohortane og eit tak på hundre deltakarar.

 

Regjeringa har innført trinn ein av gjenopningsplanen med verknad frå 16. april. Dermed er det igjen ope for gudstenester i kyrkjene. Inntil vidare vil vi likevel feire dåp i eigne gudstenester som tidlegare. For både gudstenester, gravferder og vigslar er det no ope for inntil hundre deltakarar. Kravet om to meter avstand og tilviste plassar gjeld framleis, og dermed varierer kapasiteten både storleiken og forma på kyrkjeroma og med kor mange som kjem frå same husstand. Berre Dalsfjord og Volda kyrkjer er store nok til å i visse tilfelle kunne romme fullt hundre. 

Kapasitet i kyrkjene

Vi har rekna ut minumums- og maksimumstal for den faktiske kapasiteten i kvar av kyrkjene i kommunen. Både storleiken på rommet og utforminga av benkane påverkar utrekninga. Oversynet syner kor mange det er plass til dersom det møter berre einskildpersonar, kor mange me får plass til med optimal kohortstorleik og kor mange som kan førast på deltakarlister ved dåp, vigsel og gravferd.

Kyrkje Berre einskildpersonar Maksimal kohortutnytting Deltakarlister
Austefjord 18 54 30
Bjørke 24 72 40
Dalsfjord 39 100 50
Hornindal 43 90 50
Kilsfjord 25 87 40
Volda 42 100 50

 

 

 

 

 

 

 

Rutinar ved alle samlingar

Ved alle samlingar vil det vere ein eller fleire kyrkjevertar til stades som registrerer dei frammøtte og viser dei til plassane sine. Slik kan ein få plass til flest mogeleg i kyrkjerommet og samstundes oppfylle kravet om minst to meter avstand. Vi oppmodar alle til å vere ekstra tidleg ute, halde god avstand medan ein ventar på å kome inn og ha forståing for at det kan ta noko tid å få alle på plass så lenge dette smittevernregimet gjeld. Slik kan vi nytte kyrkjene våre best mogeleg og samle så mange som det er forsvarleg.

Gudstenester

Gudstenester vert no feira slik det er planlagt. Gudstenestelista finn du her. Under utdeling av nattverden må alle halde minst ein meters avstand til dei som ein ikkje bur saman med. Prest og kyrkjevertar gjev rettleiing undervegs. Nattverden vert delt ut ved at ein tek eit lite beger, får brødet i denne og sjølv legg det i munnen, før ein får vin i det same begeret. 

 

Dåp 

I tida framover vil vi som hovudregel halde fram med å feire dåp i eigne gudstenester. I somme tilfelle kan det likevel vere mogeleg å feire dåpen som ein del av kyrkjelyden si hovudsamling. Dåpsfamilien leverer på førehand lister over dei som skal vere med i dåpsfølgjet. 

Som tidlegare kan dåp meldast på dette skjemaet på heimesidene. I Volda kyrkje er det sett opp datoar for eigne dåpsgudstenester, og det er desse som kjem opp i skjemaet. I dei andre kyrkjene kjem dei ordinære gudstenestene. Bruk desse for å velje dag og kyrkje, og så vil ansvarleg prest ta kontakt for å avtale nærare om det er naudsynt med eiga dåpsgudsteneste, tidspunkt og andre rammer for dåpen. 

 

Gravferd

Det er opna for hundre deltakarar også i gravferd, men det er ikkje plass til fullt så mange i kyrkjene våre. Etterlatne skriv på førehand lister over dei som dei veit skal kome til sørgjehøgtida. Det kjem fram av oversynet ovanfor kor mange som kan skrivast på ei slik liste. Dersom listene kjem til kyrkjekontoret i god tid, er det mogeleg å rekne ut om det er plass til fleire, slik at ein eventuelt kan føre opp fleire på lista. Alle frammøtte skal uansett registrerast med namn og telefonnummer. 

 

Vigsel

Ved vigsel vil vi gjere det som ved gravferd. Maksimalt tal på deltakarar kjem fram av oversynet ovanfor. Brudeparet vil verte bedne om å skrive lister over dei inviterte på førehand, og så kan det vere ei mogelegheit for ekstra plassar i kyrkja utover det. 

 

 

 

Tilbake